แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITA 2562)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ประจำปีงบประมาณ 2562


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้าง
2
. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่

4. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ข่าวประชาสัมพันธ์
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8. Q&A

9. Social Network
   
    แผนดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินประจำปี
   
    การปฏิบัติการ
13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
      ร่างคู่มือการปฏิบัติงาน
      - กลุ่มอำนวยการ
      - กลุ่มบริหารงานบุคคล
      - กลุ่มนโยบายและแผน
      - กลุ่มพัฒนาการศึกษา
      - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
      - กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
      - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
      - 
หน่วยตรวจสอบภายใน


    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
      -  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
      -  ครุภัณฑ์สำนักงาน  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
18. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
20. รายงานผลการจัดซิ้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         -  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         - ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
         -  ประกาศรับสมครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
        - ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
        -  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
        -  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
       
23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       
       
 -  ประกาศรับสมครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
         -  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖
          -  การสรรหาผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
        -  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

        - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยต์

        -  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

        -  พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539   

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 9/2560

         -  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
      -  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      -  หลักเกณฑ์ให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ประมวลจริยธรรม      ข้าราชการ

          -  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
       
         
24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      - การจัดทำแผนปฎิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
      - การจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

       - การจัดโครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน
       - การจัดทำโครงการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
    
ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
7. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
8. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  9. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
10. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
11. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
12. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
13. มาตรการป้องกันการรับสินบน
14. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
15. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ