กฏหมายที่เกี่ยวข้องสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
1. กฏหมายการศึกษา
2. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 **********************************************