กลุ่มอำนวยการ
 
นางกรรณิกา เรดมอนด์
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
(ตำแหน่งว่าง)
นักประชาสัมพันธ์

 

นางสาวสุภาณี บัวทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 

   
นายศวัส ชวลิตธาดา  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  

 
พนักงานราชการ


นางวาสนา สายชล
พนักงานจัดการงานทั่วไป


พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวรัชดา บุญเจือ
พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

     นายศุกภโชค มาลา       
พนักงานจ้างปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์  


นางสาววันทนา ภัทรเกียรติภิญโญ
   พนักงานทำความสะอาด   

    
นายจักรพงศ์ ชัยสิทธิ์    
พนักงานขับรถ   

นายตรัย มณีนิตย์
พนักงานขับรถ