กลุ่มอำนวยการ

นางกรรณิกา เรดมอนด์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางสาวสุภาณี บัวทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการเงิน
และบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

นายศวัส ชวลิตธาดา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 
พนักงานราชการ


นางวาสนา สายชล
พนักงานจัดการงานทั่วไป


พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวรัชดา บุญเจือ
พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นางสาววันทนา ภัทรเกียรติภิญโญ
พนักงานทำความสะอาด

นายจักรพงศ์ ชัยสิทธิ์
พนักงานขับรถ