โครงสร้างการบริหารงาน

 
   กลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 

 

 

 

 

 

 

องค์คณะบุคคลในการขับเคลื่อนการบริหารงาน
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์