กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวศรีนภา รังสิกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวชลิตา ธัญญเจริญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวนิดา นิยมสมุทรานนท์
พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ

นางสาววนิดา ขุนนุช
พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ

                                  

เอกสารทั่วไป ของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ปีงบประมาณ 2566
yes 
คู่มือดำเนินการ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง 2564 (E-book)
yes 
คู่มือเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา (ฺE-book)
yes คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนใช้ชีวิตคู่และก่อนตั้งครรภ์ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (E-book)
yes คู่มือ รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด (E-book)