กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวศรีนภา รังสิกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวชลิตา ธัญญเจริญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวนิดา นิยมสมุทรานนท์
พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ

นางสาววนิดา ขุนนุช
พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ