กลุ่มนโยบายและแผน
 

นางสาวหทัยกรานต์​ มุลิกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


นายพัทธพล สุขสบาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวภัทรภร เหลือน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

นายศุกภโชค มาลา
พนักงานจ้างปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์