กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางสาวจินตนา สังข์รุ่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนนางสาวอาณะกร กระจ่างศิวาลัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เอกสารทั่วไป ของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ปีงบประมาณ 2565
yesอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
yesการตัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ฯ ประจำปี 2565

ปีงบประมาณ 2564
yesโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
yesโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
yesลิปวีดีโอการประกวดระเบียบแถวฯ ประจำปี 2564
yesรูปกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชย์ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสืออำเภอบางสะพาน
yesการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานฯ ปี 2564
yesSound ประกวดระเบียบ
yesเอกสารการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
yesบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ ศมร.ศธจ.ปข
yesคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
yesคู่มือการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ เนตรนารี