กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน


นางอนุชทิตา สีมาพานิช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนัทตา บินหมาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เอกสารทั่วไป ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปีงบประมาณ 2566
yes 
อัตราเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2566
yes ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2565
yes อัตราเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในลักษณะงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 4 ปี
yes อัตราค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565