ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา
รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางนุติยาพร วงษ์เณร
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกรรณิกา เรดมอนด์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวจินตนา สังข์รุ่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางสาวอารีวรรรณ์ สุขจินดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวศรีนภา รังสิกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน