เจ้าหน้าที่คุรุสภา

นางสาวนัชชนันท์ กายเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวเพ็ญศรี แซ่เล้า
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ