ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางสาวจินตนา สังข์รุ่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางสาวฐิตาพร แก้วมณี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ