กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางสาวจินตนา สังข์รุ่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางสาวอาณะกร กระจ่างศิวาลัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ