กลุ่มอำนวยการ

นางกรรณิกา เรดมอนด์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวสุภาณี บัวทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายศวัส ชวลิตธาดา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางวาสนา สายชล
พนักงานราชการ(พนักงานจัดการงานทั่วไป)

นางสาวรัชดา บุญเจือ
พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นายจักรพงศ์ ชัยสิทธิ์
พนักงานขับรถ

นางสาววันทนา ภัทรเกียรติภิญโญ
พนักงานทำความสะอาด