ข่าวกิจกรรม
พิธีถวายผ้าป่าและเปิดกุฏิมิตรภาพ ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 4) 19 มี.ค. 66
การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 6) 19 มี.ค. 66
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 21) 16 มี.ค. 66
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 19) 16 มี.ค. 66
โครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสาพัฒนาเมืองสามอ่าว ครั้งที่ 8 (อ่าน 24) 15 มี.ค. 66
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 22) 13 มี.ค. 66
การประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 49) 13 มี.ค. 66
การประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 20) 13 มี.ค. 66
การตรวจติดตามการดำเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติหัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 16) 13 มี.ค. 66
พิธีถวายพระพุทธธรรมจักรและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ มณฑลพิธี บริเวณด้านหน้าพระมหาธาตุเจดีย์ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง (อ่าน 15) 13 มี.ค. 66
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การศึกษาของประเทศไทยในอนาคต” ในโครงการเสริมสร้างพลังสตรีและขับเคลื่อนความเสมอภาคระหว่างเพศ ประจำปี 2566 (อ่าน 25) 09 มี.ค. 66
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 42) 09 มี.ค. 66
โครงการเสริมสร้าง ปลูกจิตสำนึก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในกิจกรรมการออกกำลังกาย (อ่าน 24) 08 มี.ค. 66
การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมขอทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 12) 08 มี.ค. 66
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting (อ่าน 54) 07 มี.ค. 66
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 23) 03 มี.ค. 66
ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา (อ่าน 32) 03 มี.ค. 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 13) 03 มี.ค. 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 40) 03 มี.ค. 66
พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 18) 02 มี.ค. 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 22) 02 มี.ค. 66
โครงการเสริมสร้าง ปลูกจิตสำนึก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในกิจกรรมการออกกำลังกาย (อ่าน 24) 02 มี.ค. 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 14) 02 มี.ค. 66
การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 20) 28 ก.พ. 66
ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 (อ่าน 27) 28 ก.พ. 66
การประชุมปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลโครงการและการดำเนินการโครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 23) 27 ก.พ. 66
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 25) 27 ก.พ. 66
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจราจรชายทะเล (วัดธรรมิการาม ฝั่งเหนือ)” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อ่าน 59) 27 ก.พ. 66
โครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสาพัฒนาเมืองสามอ่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7 (อ่าน 39) 27 ก.พ. 66
การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ปรับปรุงครั้งที่ 1 (อ่าน 36) 24 ก.พ. 66