ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"โครงการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. - จฬ.) กำหนดจัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2566 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 2,900 บาท มีจำนวน 4 หลักสูตร ๆละ 80 คน ประกอบด้วย
1. หลักสูตรการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์ หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม พ.ศ. 2566
2. หลักสูตรการอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากร รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566
3. หลักสูตรการอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 4 ทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2566
4. หลักสูตรการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2566,15:55   อ่าน 192 ครั้ง