ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง
ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร : 08 9591 5251
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา
ตำแหน่ง : รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 กันยายน 2563 - ปัจจุบัน
เบอร์โทร : 061-8204800