ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มอำนวยการ
มาตรการประหยัดพลังงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.52 KB 571
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุน Unkown Document ขนาดไฟล์ 18.37 KB 429
ข้อมูลศูนย์เครือข่ายและศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 405
มอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 209/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.36 KB 419
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 369/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 418.35 KB 495
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 98 / 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.37 KB 629
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 218/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.18 KB 770
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 579.03 KB 147
รูปแบบ หนังสือราชการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 147
กลุ่มนโยบายและแผน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 647.93 KB 576
ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 424
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 423
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.15 KB 5766
ข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 489
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ศธจ. (ฉบับจัดสรรงบประมาณ) 425
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบประเมินข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด Unkown Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 409
แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 432
คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 456
แบบฟอร์มลาออกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 417
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
แบบฟอร์มเอกสาร 510
คู่มือการแต่งตั้ง - ถอดถอน ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร/ครู/ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 725
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเเอกชน ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 856.03 KB 480
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเเอกชน ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 860.39 KB 7918
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเเอกชน ปีการศึกษา 2563 Unkown Document ขนาดไฟล์ 805.71 KB 448
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเเอกชน ปีการศึกษา 2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 325.68 KB 322
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเเอกชน ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 41
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการลูกเสือ
คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.87 MB 5197
SOUND ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ฯ 414
ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.67 KB 1970
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
แบบตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 185.56 KB 471
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด การจัดเก็บข้อมูล รอบที่ 1 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 (ปีการศึกษา 2562) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 349
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด การจัดเก็บข้อมูล รอบที่ 2 เมษายน 2563 – กันยายน 2563 (ปีการศึกษา 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 375
แบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.62 KB 360
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.11 KB 396