ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มอำนวยการ
มาตรการประหยัดพลังงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.52 KB 268
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุน Unkown Document ขนาดไฟล์ 18.37 KB 183
ข้อมูลศูนย์เครือข่ายและศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 175
มอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 209/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.36 KB 176
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 369/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 418.35 KB 186
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 98 / 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.37 KB 180
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 218/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.18 KB 229
รูปแบบ หนังสือราชการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 170
กลุ่มนโยบายและแผน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 647.93 KB 308
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 269
ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 189
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉับบที่ 12 181
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 197
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.15 KB 1225
แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) 185
ข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 242
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ศธจ. (ฉบับจัดสรรงบประมาณ) 187
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบประเมินข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด Unkown Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 179
แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 188
คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 196
แบบฟอร์มลาออกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 173
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
แบบฟอร์มเอกสาร 250
คู่มือการแต่งตั้ง - ถอดถอน ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร/ครู/ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 490
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเเอกชน ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 856.03 KB 233
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเเอกชน ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 860.39 KB 3017
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเเอกชน ปีการศึกษา 2563 Unkown Document ขนาดไฟล์ 805.71 KB 180
ข้อมูลสารสนเทศปี 64 Unkown Document ขนาดไฟล์ 329.85 KB 24
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการลูกเสือ
คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.87 MB 3917
SOUND ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ฯ 172
ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.67 KB 1573
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
แบบตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 185.56 KB 222
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด การจัดเก็บข้อมูล รอบที่ 1 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 (ปีการศึกษา 2562) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 114
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด การจัดเก็บข้อมูล รอบที่ 2 เมษายน 2563 – กันยายน 2563 (ปีการศึกษา 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 113
แบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.62 KB 123
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.11 KB 134