ช่องทางการสอบถาม (Q&A)


1. กระดานถาม - ตอบ (Web broad)
2. แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน (Google ฟอร์ม)
3. ติดต่อ - สอบถามผ่านเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. เพจ Facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5. ตู้รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(หมายเหตุ : ช่่องทางที่แสดงข้างต้น เป็นช่องทางที่บุคลากรภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ โดยช่องทางที่บุคคลภายนอกจะแสดงความคิดเห็นมากที่สุดได้แก่ ช่องทางเพจ Facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)


*******************************************