การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน

 
1. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
            - โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
            - ตารางการลงพื้นที่ทำกิจกรรมตามโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
            - โครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
            - โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 13
            โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 12
            - โครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
            โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 11
            - โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 10
            - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
            - โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 9
            - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
            - โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 8
            - โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 7
            - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
            - โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6
            - โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5
            -  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
            - โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4
            - โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3
            - โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
            - โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

2. การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
    (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
             ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
              ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

           - รายงานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
             ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
             ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565


3. บันทึกข้อความและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
    ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
    ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           - คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 182/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมิน
             คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment
             : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 


4. การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
    (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          - การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
             ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
             ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

          - 
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
             ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
             ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
    

           - การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
             ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
             ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

         
- รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
             ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
             ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

  
5. บันทึกข้อความและรายงานการประชุมรองศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการ
    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            บันทึกข้อความเชิญประชุม รองศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            - รายงานการประชุมรองศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


6. การขับเคลื่อนโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง

             - บันทึกข้อความและหนังสือนำส่ง การขับเคลื่อนโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง

             - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

             - แบบรายงานการกากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
                หน่วยงานสำนักงานศึาธิการจังหวัดประจวบคีรนีขันธ์

 
*******************************************