มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
1. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
    ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 


2. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3.
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
    Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564


4. การประชุมจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
    (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

*******************************************