การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
- การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประชุมครั้งที่ 1/2565)
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
   พื้นที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด ณ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   และสำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
   Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565

โครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ณ วัดเกาะหลัก (พระอารามหลวง)
   อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   
- โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 13 ณ วัดเกาะหลัก (พระอารามหลวง)
   อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565
   ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่นประสานทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
- การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

- การอบรมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เพื่อทบทวน เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน
   การสอนลูกเสือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริม พัฒนากิจกรรมลูกเสือ ใช้รูปแบบการอบรม onsite และ online

- การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการ
   Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการศึกษาในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- การประชุมปรึกษาหารือการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสำนักงาน
   ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ในการลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนน
   ระดับประเทศ ปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- การประชุมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2565 โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- การประชุมสถานศึกษาร่วมนำเสนอการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
   ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom meeting

- การประชุมหารือคณะวิทยากรโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom meeting  ณ ห้องประชุมสำนักงาน
   ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3

- การประชุมคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานโครงการ
   ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   เพื่อพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการสมัคร ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 11 ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- โครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างและหน้าอาคาร
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- การประชุมประชาพิจารณ์หลักสูตร จัดทำหลักสูตรให้สมบูรณ์ การนำไปใช้ในสถานศึกษา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
   ของสถานศึกษาคู่พัฒนา ประจำปี 2565

  
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
- การประชุมคณะทำงานกำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ และองค์ประกอบ ตัวชี้วัด
   คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
   สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ปี พ.ศ.2565
- การประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2566 -2570)  และแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
   การศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด

- การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

- การประชุมคณะทำงานการจัดประชุมทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2566 -2570) 
   และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด

- การประชุมครูผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ความรู้การบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและเกณฑ์การประเมิน ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

- การประชุมปรึกษาหารือเพื่อการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน (อศม.) เพื่อทดแทนการเรียนรู้
   ที่ถดถอย (Learning Loss) ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล : การประสานงานเพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และการขับเคลื่อนกลไก อศม
.
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565
- ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
   ณ โรงเรียนกิตติคุณและโรงเรียนห้วยหนำ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี 2565
- การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์)
   ประจำปี พ.ศ.2565

- การประชุมชี้แจงขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียน
   การสอนในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ตรวจเยี่ยมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
   ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน สังกัดสพม.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

- การประชุมการตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรกก่อนเปิดเทอม
   ครั้งที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4

- ลงพื้นที่ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ซึ่งเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น และติดตามเด็กที่ไม่พบตัวและไม่ระบุสาเหตุ
   ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” สถานศึกษาเอกชน

- การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- การนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2565 กลุ่มต้นแบบระดับทองปีที่ 1
   ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

- การประชุมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศ ด้านการประกันคุณภาพ (E-SAR) 


เดือนเมษายน พ.ศ. 2565
- การประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทานฯ ระดับภาค ปีการศึกษา 2565
   ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ผ่านระบบ Zoom

- การตรวจราชการตามนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) นโยบายความปลอดภัยของผู้เรียน โดยสร้างสถานศึกษาปลอดภัย
   และบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว.21 รอบที่ 10 ครั้งที่ 1

- การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- การประชุมชี้แจงติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom

- การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565
- การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
   Transparency Assessment : ITA) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 
- การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2565
- ร่วมงาน "ผ้าไทยใส่ให้สนุก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” กิจกรรม “ผ้าไทย ใครใส่ก็สวย” ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
   มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด 2565

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านระบบ Zoom
- การประชุม “ศึกษาธิการภาคพบศึกษาธิการจังหวัด” ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน และประสานงานระดับจังหวัด ทุน ม.ท.ศ. ปีการศึกษา 2565 
   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565

- การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เมษายน 2565 เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบายรัฐบาล ผ่านระบบออนไลน์ zoom
- พิธีมอบรางวัลและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย “ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองประจวบ” ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
   มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด 2565

- พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
   เนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจําปี 2565

- การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและติดตามการจัดการเรียน
   การสอนและดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4

- ออกติดตามเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ณ โรงเรียนกวดวิชาบ้านทอฝัน  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2565
- ร่วมกิจกรรมการประกวด Cowboy Cowgirl ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565 ณ เวทีกลาง งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์
   เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2565

- ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาดประจำปี 2565
-  ร่วมพิธีเปิดงาน "ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาดประจำปี พ.ศ.2565" ซึ่งจัดในระหว่าง
   วันที่ 1-10 เมษายน 2565 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 (หน้าศาลากลางจังหวัด)  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
- พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 6)
   มัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) 

- การประชุมกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21 รอบที่ 9 ครั้งที่ 2
- การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2565
- ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (ภาค ค)

- พิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมยุวกาชาด ตามโครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย
- การประชุมจัดทำแผนปฎิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และแผนปฏิบัติราชการ
   ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

- การประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมติดตามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
- ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
- การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2565
- ตรวจความเรียบร้อยในการสอบ GAT/PAT ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565
- การประชุมรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านระบบ ZOOM
- การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล
- การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2565 
- การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2566 - 2570) โดยผ่านกลไกของ กศจ.

- ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
   ณ โรงเรียนจันทรศึกษา และโรงเรียนห้วยหนำ อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- การประชุมคณะทำงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ ผ่านระบบ ZOOM
- การประชุมคณะทำงานตรวจงานการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 1


เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
- พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา
   เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ “ค่ายพลเมืองดี เรียนรู้นวัตวิถีชุมชน”
- การประชุมคณะกรรมการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
   TO BE NUMBER ONE จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565

- พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
   ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2566-2570) โดยผ่านกลไกของ กศจ.

- ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ฯ เครือข่ายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
   ร่วมบูรณาการกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ออกส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์)

- ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กอายุ 5-11 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
- ร่วมกิจกรรม ร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด เนื่องในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก ปี 2565
- การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2565
- การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ตัวแทนศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษา
   ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

- พิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็ก และเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565
- การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
   (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565   


เดือนมกราคม พ.ศ. 2565
- การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)  ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- การประชุมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- การประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์สอบ ตัวแทนศูนย์สอบ และคณะกรรมการสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
   ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)  ปีการศึกษา 2564

- การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
- การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565
- การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
   การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2565

- ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์)
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565
- โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565
- การประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 หน่วยจัดงานวันครูอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565


เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- การอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- การประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- พิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
- การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 13/2564
- เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
   หรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

- ร่วมประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 และศึกษาธิการจังหวัด 4 จังหวัด ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ ศธจ.เพชรบุรี
- การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 12/2564
- การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยปฏิบัติตามกิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงานและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน
- ร่วมนำเสนอผลงานการประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE และร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
   สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานฯ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564

- ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ตามข้อสั่งการเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 7/2564
- เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2564

- การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและการบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด 
- การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
   กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 (สอบสัมภาษณ์)

- ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันสดุดีวีรชน “ลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร” เพื่อเป็นการรำลึกถึง ลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร ผู้สร้างวีรกรรม
   อันกล้าหาญร่วมกับทหารกองบินน้อยที่ ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ออกติดตาม แนะนำ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
   ที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site

- การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2564
- การประชุมคณะกรรมการประเมินและจัดทำคะแนน การประเมิน ตัวชี้วัด ประวัติและผลงาน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
   เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ. พ.ศ.2564
  


เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
- ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมสำหรับเยาวชน ฯ เล่มที่ 42 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 12/2564
- ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่จัดนิทรรศการ ในงานพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมสำหรับเยาวชน ฯ เล่มที่ 42
- พิธีเปิดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา (บ้านรังนก PKTC Coffee & Bakery) ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
- ตรวจติดตามการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564
   และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และเข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับการบรรจุเรื่องเขตทางทะเล
   และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

- การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ
   ประจำปีงบประมาณ 2564

- การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 11/2564
- ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System-VCS)

- ออกปฏิบัติหน้าที่ติดตามส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564  
- ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบ On-Site 
   ภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

- ทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
   ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

- ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม และมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19
- การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 11/2564
- เยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2
   เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

- พิธีมอบรางวัลการประกวดร้องเพลง พร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- พิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ และรางวัลเสมาพิทักษ์ ปี 2564
- ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับ นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
   ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศธจ.ภูเก็ต ซึ่งมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสำนักงานฯ