การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- การประชุมคณะกรรมการประเมินด้านผลงาน ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565
   ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


- การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
   แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565


- การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
   เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
   และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน
   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เพื่อไปช่วยปฏิบัติการสอนในโรงเรียนวังไกลกังวล
   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2565 – 1 พฤษภาคม 2565
   ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


- การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (ภาค ค)
   ณ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงาน "ผ้าไทยใส่ให้สนุก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”
   กิจกรรม “ผ้าไทย ใครใส่ก็สวย” ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด 2565
   ณ เวทีกลางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
ร่วมกิจกรรมการประกวด Cowboy Cowgirl ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565 ณ เวทีกลาง งานท่องเที่ยว
   ประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2565


ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
   ออกเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
   และงานกาชาดประจำปี 2565


พิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมยุวกาชาด ตามโครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย
   ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
   การพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2566 - 2570) โดยผ่านกลไกของ กศจ.


พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา
   เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
   ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ “ค่ายพลเมืองดี เรียนรู้นวัตวิถีชุมชน” 


ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ฯ เครือข่ายอำเภอเมือง
   ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบูรณาการกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ออกส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
   ในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์)  ในพื้นที่จุดเสี่ยงในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์


การประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะกรรมการประสานแบะส่งเสริมเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
   การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   กรณีเปิดเรียนแบบ On-site


พิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ และรางวัลเสมาพิทักษ์ ปี 2564 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
   รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอสามร้อยยอด ณ มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน


การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย ข้าราชการครูและบุคลากร
   ทางการศึกษาในสังกัด ทุกประเภท ทุกตำแหน่ง (การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 2


- ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
   รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอกุยบุรี ณ วัดวังยาว อำเภอกุยบุรี


- ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
   รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ อาคารอเนกประสงค์อนุสรณ์ประจวบวิทยาลัย 103 ปี (โดม)
   โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


- ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
   รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอหัวหิน ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (ซาเลเซียน)


- ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
   รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอปราณบุรี ณ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์


- ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
   รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอบางสะพานน้อย ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม


- ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
   รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ วัดห้วยทรายขาว อำเภอบางสะพาน และวัดเขาบ้านกลาง อำเภอทับสะแก