รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          - 
ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563
          ครั้งที่ 12 ปี พ.ศ.2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
          ครั้งที่ 13 ปี พ.ศ.2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
          ครั้งที่ 14 ปี พ.ศ.2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563
          ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2564 วันที่ 27 มกราคม 2564
          ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
          ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564
          ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 วันที่ 27 เมษายน 2564
          ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
          ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ.2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564
          ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ.2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
          ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ.2564 วันที่ 31 สิงหาคม 2564
          ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ.2564 วันที่ 30 กันยายน 2564


4. ตารางสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
    และบุคลากรทางการศึกษา
          - ตารางสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          - บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการประชุม
          
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


**************************************************************