การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
.
 
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งค
รู

 
.
.
การส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการ/บุคลากร ในสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์
ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
.
.

 
   
 *****************************************************