สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


1. เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 คลิก!!!
2. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คลิก!!!
3. เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 คลิก!!!
4. เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 คลิก!!!
5. เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คลิก!!!
6. เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 คลิก!!!
7. เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 คลิก!!!
8. เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 คลิก!!!
9. เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 คลิก!!!


************************************************************