การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS ของการประเมินคุณธรรมและความความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ในระบบ ITAS ของการประเมินคุณธรรมและความความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมารับบริการหรือติดต่อกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เข้าไปตอบแบบวัด EIT โดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของตนเอง และขอความร่วมมือเสียสละเวลาในการอ่านข้อคำถามในแต่ละประเด็นอย่างละเอียดก่อนการตอบแบบวัด เพื่อให้ค่าคะแนน เนื่องจากการตอบให้ค่าคะแนนจะมีผลต่อคะแนนการประเมิน ITA ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวม 

        ทั้งนี้ ในกรอกข้อมูลผ่าน QR Code ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b  ได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565