ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบ ฯ