ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
1. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      - คำสั่งสำนักงานศึกษาศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 207/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยง
        ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564