นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
คลิก !!!


 
แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 
คลิก !!!


 
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
คลิก !!!


 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 - 2565 (ปรับปรุงฉบับที่ 1)
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 
คลิก !!!


 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562 - 2565
 
คลิก !!!
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
คลิก !!!
 


*************************************************************