รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 
1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปรา่บปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)


2. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          - รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
             และประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
             (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

          - สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
             และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
             (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          - แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
             ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


4. แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564****************************************