การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจิต การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ "มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


- แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

- บันทึกข้อความแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  และคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  

- แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีพ.ศ. 2565   

************************************************************