ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประจวบคีรีขันธ์
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับจัดสรรงบประมาณ)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดสรรงบประมาณ)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดสรรงบประมาณ)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)