กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางอนุชทิตา สีมาพานิช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนัทตา บินหมาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ