กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางนุติยาพร วงษ์เณร
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางสาวสุภาวดี พึ่งโพธิ์ทอง
พนักงานจ้างปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล