กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางนุติยาพร วงษ์เณร
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางสาวนชรพร ประมวลสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาวดี พึ่งโพธิ์ทอง
พนักงานจ้างปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล