กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวหทัยกรานต์​ มุลิกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวภัทรภร เหลือน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายพัทธพล สุขสบาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายศุกภโชค มาลา
พนักงานจ้างปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์