กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวจันทร์เจ้า ใจระย้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอชิรญาณ์ ชูแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอชิรญา งดงาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายสรศักดิ์ อังกุลดี
นิติกรชำนาญการ