ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม)

นางสาวอชิรญาณ์ ชูแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ว่าง
ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี พึ่งโพธิ์ทอง
ลูกจ้างชั่วคราว(นักทรัพยากรบุคคล)