ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ.2565 (อ่าน 6) 18 พ.ค. 65
การประชุมชี้แจงขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 7) 18 พ.ค. 65
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี 2565 (อ่าน 5) 18 พ.ค. 65
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 12) 17 พ.ค. 65
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน สังกัดสพม.ประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 30) 17 พ.ค. 65
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2565 (อ่าน 28) 12 พ.ค. 65
การตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรกก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 (อ่าน 19) 11 พ.ค. 65
ลงพื้นที่ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 17) 09 พ.ค. 65
การประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ่าน 24) 09 พ.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2” หลักสูตรที่ 10 “ACTIVE LEARNING” (อ่าน 21) 09 พ.ค. 65
การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 22) 09 พ.ค. 65
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2565 (อ่าน 26) 09 พ.ค. 65
การประชุมกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (อ่าน 36) 06 พ.ค. 65
โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 10 (อ่าน 18) 05 พ.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 29) 05 พ.ค. 65
การนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2565 (อ่าน 25) 03 พ.ค. 65
การประชุมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศ ด้านการประกันคุณภาพ (E-SAR) (อ่าน 39) 03 พ.ค. 65
ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ่าน 45) 30 เม.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2” หลักสูตรที่ 9 “หลักปฏิบัติราชการ” (อ่าน 33) 29 เม.ย. 65
การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 23) 29 เม.ย. 65
กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 57) 29 เม.ย. 65
การประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทานฯ ระดับภาค ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 33) 29 เม.ย. 65
การตรวจราชการตามนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) นโยบายความปลอดภัยของผู้เรียน โดยสร้างสถานศึกษาปลอดภัย และบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 28) 28 เม.ย. 65
การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคล โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 32) 28 เม.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานของผู้ที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 (อ่าน 44) 27 เม.ย. 65
ต้อนรับคณาจารย์จาก วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งมานิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาซึ่งมาฝึกประสบการณ์ (อ่าน 36) 26 เม.ย. 65
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว.21 รอบที่ 10 ครั้งที่ 1 (อ่าน 40) 26 เม.ย. 65
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน สังกัดสพม.ประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 100) 26 เม.ย. 65
การประชุม “Morning Brief” ณ ห้องประชุมหว้ากอ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 31) 26 เม.ย. 65
โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 9 (อ่าน 22) 26 เม.ย. 65