การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในระบบ ITAS ของการประเมินคุณธรรมและความความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ในระบบ ITAS ของการประเมินคุณธรรมและความความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. และขอให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครบ 1 ปีขึ้นไป ได้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของตนเอง และเน้นย้ำการอ่านข้อคำถามในแต่ละประเด็นอย่างละเอียดก่อนการตอบแบบวัด เพื่อให้ค่าคะแนน เนื่องจากการตอบให้ค่าคะแนนจะมีผลต่อคะแนนการประเมิน ITA ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวม 

        ทั้งนี้ ในกรอกข้อมูลผ่าน QR Code ช่องทางการเข้าตอบแบบวัด IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน หรือ https://itas.nacc.go.th/go/iit/c2h96b  ได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565