ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
...
2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)


3. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


4. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรากฎในแผนปฏิบัติการป้องกัน
    และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี)


********************************************************************************

5. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ปรากฏในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

--

********************************************************************************