แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

- แผนปฏิบัติการป้องและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-  การสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

 

*************************************